мозаика mosaica  [ae, f]; opus [eris, n] musivum / tessellatum;  
мозаичный musivus [a, um]; tessellatus [a, um]; sectilis [e]; mosaicus [a, um]; 
мозг cerebrum  [i, n]; medulla  [ae, f]; 
мозжечок cerebellum [i, n]; 
мозолистый callosus [a, um];  
мозоль callus  [i, m]; clavus  [i, m]; tyloma, atis, n; 
мой meus [a, um];