Jus naturāle est, quod natūra omnia animalia docuit. Nam jus istud non humāni genĕris proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur. Hinc descendit maris atque femĭnae coniugatio, quam nos matrimonium appellāmus, hinc liberōrum procreatio et educatio: vidēmus etĕnim cetĕra quoque animalia istīus juris peritia censēri.

Jus autem civīle vel gentium ita dividĭtur: omnes popŭli, qui legĭbus et morĭbus reguntur, partim suo proprio, partim commūni omnium homĭnum jure utuntur: nam quod quisque popŭlus ipse sibi jus constituit, id ipsīus proprium civitātis est voca-turque jus civīle, quasi jus proprium, ipsīus civitātis: quod vero naturālis ratio inter omnes homĭnes constituit, id apud omnes popŭlos peraeque custodītur vocaturque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utuntur. Et popŭlus ităque Romānus partim suo proprio, partim commūni omnium homĭnum jure utĭtur.

Quae singŭla qualia sunt, suis locis proponēmus. Sed jus quidem civīle ex unaquāque civitāte appellātur, velŭti Atheniensium, nam si quis velit Solōnis vel Dracōnis leges appellāre jus civīle Atheniensium, non erravĕrit. Sic enim et jus, quo popŭlus Romānus utĭtur, jus civīle Romanōrum appellāmus vel jus Quiritium, quo Quirītes utuntur; Romāni enim a Quirīno Quirītes appellantur. Sed quotiens non addĭmus, cujus sit civitātis, nostrum jus significāmus: sicŭti cum poētam dicĭmus nес addĭmus nomen, subaudītur apud Graecos egregius Homērus, apud nos Vergilius. Jus autem gentium omni humāno genĕri commūne est. Nam usu exigente et humānis necessitatĭbus gentes humānae quaedam sibi constituērunt: bella etĕnim orta sunt et captivitātes secūtae et servitūtes, quae sunt juri naturāli contrariae (jure enim naturāli ab initio omnes homĭnes libĕri nascebantur); ex hoc jure gentium et omnes paene contractus introducti sunt, ut emptio venditio, locatio conductio, societas, deposĭtum, mutuum et alii innumerabĭles.

Constat autem jus nostrum aut ex scripto aut ex non scripto... Scriptum jus est lex, plebiscīta, senatusconsulta, princĭpum placĭta, magistratuum edicta, responsa prudentium. Lex est, quod popŭlus Romānus senatorio magistrātu interrogante, velŭti consŭle, constituēbat. Plebiscītum est, quod plebs plebejo magistrātu interrogante, velŭti tribūno, constituēbat. Plebs autem a popŭlo eo differt, quo species a genĕre: nam appellatiōne popŭli universi cives significantur, connumerātis etiam patriciis et senatorĭbus: plebis autem appellatiōne sine patriciis et senatorĭbus cetĕri cives significantur. Sed et plebiscīta, lege Hortensia lata, non minus valēre quam leges coepērunt. Senatusconsultum est, quod senātus jubet atque constituit. Nam cum auctus est popŭlus Romānus in eum modum, ut difficĭle sit in unum eum convocāri legis sanciendae causā, aequum visum est senātum vice popŭli consŭli. Sed et quod princĭpi placuit, legis habet vigōrem, cum lege regia, quae de imperio ejus lata est, popŭlus ее et in eum omne suum imperium et potestātem concessit. Quodcumque igĭtur imperātor per epistŭlam constituit vel cognoscens decrēvit vel edicto praecēpit, legem esse constat: hae sunt, quae constitutiōnes appellantur. Plane ex his quaedam sunt personāles, quae nес ad ехеmplum trahuntur, quoniam non hoc princeps vult: nam quod alicui ob merĭta indulsit, vel si cui poenam irrogāvit, vel si cui sine exemplo subvēnit, persōnam non egredĭtur. Aliae autem, cum generāles sunt, omnes procul dubio tenent. Praetōrum quoque edicta non modĭcam juris obtĭnent auctoritātem. Haec etiam jus honorarium solēmus арреllāге, quod qui honōrem gerunt, is est magistrātus, auctoritātem huic juri dedērunt. Proponēbant et aedīles curūles edictum de quibusdam casĭbus, quod edictum juris honorarii portio est. Responsa prudentium sunt sententiae et opiniōnes eōrum, quibus permissum erat jura condĕre. Nam antiquĭtus institūtum erat, ut essent qui jura publĭce interpretantur, quibus a Caesăre jus respondendi datum est, qui jurisconsulti appellabantur. Quorum omnium sententiae et opiniōnes eam auctoritātem tenēbant, ut judĭci recedĕre a responso eōrum non licēret, ut est constitūtum. Ex non scripto jus venit, quod usus comprobāvit. Nam diuturni mores consensu utentium comprobāti legem imitantur. Et non ineleganter in duas species jus civīle distribūtum vidētur. Nam orīgo ejus ab institūtis duārum civitātum, Athenārum scilĭcet et Lacedaemōnis, fluxisse vidētur: in his enim civitatĭbus ita agi solĭtum erat, ut Lacedaemonii . quidem magis ea, quae pro legĭbus observārent, memoriae mandārent, Athenienses vero ea, quae in legĭbus scripta reprehendissent, custodīrent.

Sed naturalia quidem jura, quae apud omnes gentes peraeque servantur, divīna quadam providentia constitūta, semper firma atque immutabilia permănent: ea vero, quae .ipsa sibi quaeque civĭtas constituit, saepe mutāri solent vel tacĭto consensu popŭli vel alia postea lege lata.

Omne autem jus, quo utĭmur, vel ad persōnas pertĭnet vel ad res vel ad actiōnes. Ac prius de persōnis videāmus. Nam parum est jus nosse, si persōnae, quarum causa statūtum est, ignorentur.